21 -July -2018
П(С)БО - 01 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
П(С)БО - 29 "Фінансова звітність за сегментами" (додатки)
П(С)БО - 02 "Баланс"
П(С)БО - 03 "Звіт про фінансові результати"
П(С)БО - 04 "Звіт про рух грошових коштів"
П(С)БО - 05 "Звіт про власний капітал"
П(С)БО - 06 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"
П(С)БО - 07 "Основні засоби"
П(С)БО - 08 "Нематеріальні активи"
П(С)БО - 09 "Запаси"
П(С)БО - 10 "Дебіторська заборгованість"
П(С)БО - 11 "Зобов'язання"
П(С)БО - 12 "Фінансові інвестиції"
П(С)БО - 13 "Фінансові інструменти"
П(С)БО - 14 "Оренда"
П(С)БО - 15 "Дохід"
П(С)БО - 16 "Витрати"
П(С)БО - 17 "Податок на прибуток"
П(С)БО - 18 "Будівельні контракти"
П(С)БО - 19 "Об'єднання підприємств"
П(С)БО - 20 "Консолідована фінансова звітність"
П(С)БО - 21 "Вплив змін валютних курсів"
П(С)БО - 22 "Вплив інфляції"
П(С)БО - 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"
П(С)БО - 24 "Прибуток на акцію"
П(С)БО - 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"
П(С)БО - 26 "Виплати працівникам"
П(С)БО - 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"
П(С)БО - 28 "Зменшення корисності активів"
П(С)БО - 29 "Фінансова звітність за сегментами"
П(С)БО - 30 "Біологічні активи"